Regulamin konkursu Francuskie kino akcji

(dalej jako „Konkurs”)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Mateusz Miernikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Konceptika Mateusz Miernikowski, ul. Sokolnicza 5/37, 53-676 Wrocław, NIP 625-22-55-056, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Zleceniodawcą organizacji Konkursu i Fundatorem Nagród jest Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Krakowskiej 206 w Warszawie, 02-219 Warszawa, NIP 5260151365, KRS: 0000019125 (zwany dalej jako „Administrator danych”, „Administrator”, „Fundator Nagród”).
 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu Facebook.com w poście konkursowym na stronie: CitroenPolska, dostępnej pod adresem www.facebook.com/CitroenPolska, zwanej dalej „Profilem”.
 4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także zamieszkała na terenie Polski (dalej „Uczestnik”).
 5. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.
 6. Konkurs rozpocznie się 19.11.2021 r. poprzez publikację na Profilu postu konkursowego. Konkurs zakończy się 23.11.2021 o godz. 23:59.
 7. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej 12:00 w dniu 22.22.2021, poprzez informację umieszczoną poprzez oddzielny komentarz informujący o rozwiązaniu konkursu pod postem konkursowym lub komentarze do zwycięskich wpisów.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  • a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu; Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie Konkursu zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie; przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
  • b) wykonać zadanie konkursowe opisane w punkcie 2 podpunkt a poniżej niniejszego Działu II Regulaminu Konkursu.
  • c) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora zawartych w profilu osobowym w Serwisie Facebook.com następujących informacji: imię, nazwisko – do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz identyfikacji zgłoszeń konkursowych, Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres zamieszkania, numer telefonu) przesłanych przez wskazane osoby w wiadomości e-mail na adres: biuro@konceptika.pl w celu wydania nagrody.
 2. Przebieg konkursu:
  • a) Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest policzenie liczby samochodów marki Citroën występujących w materiale wideo zamieszczonym w poście konkursowym oraz napisanie w komentarzu pod postem odpowiedzi konkursowej na zadanie: „Obejrzyj zwiastun filmu i policz występujące w nim Citroëny, a następnie stwórz swój własny tytuł artykułu w Kurierze Francuskim w którym Citroën jako główny bohater ratuje świat – w tytule musi zawierać się również liczba samochodów ze zwiastuna!” (dalej „Praca Konkursowa”),
  • b) zwycięzcy zostaną wyłoniony przez jury w składzie: Jeremiasz Paprzycki – przedstawiciel Administratora oraz Patrycja Krakowska – przedstawiciel Konceptika, na podstawie kreatywności a także jego zgodności z treścią zadania konkursowego.
  • c) uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń, wszystkie z nich zostaną rozważone przez Jury oddzielnie. Nagroda zostanie przyznana za wybrane jedno zgłoszenie.
 3. Wymagania dotyczące uczestnictwa:
  • a) zgłaszane w wykonaniu zadania Prace Konkursowe nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki i/lub pornografii, materiałów rasistowskich promujących przemoc i/lub naruszających prawo do prywatności, materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody ich właścicieli prawnych,
  • b) poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej,
  • c) poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
  • d) zgłoszona Praca Konkursowa nie została wykorzystana jako zgłoszenie w innym konkursie.
 4. Zgłaszając Pracę konkursową Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (Dział III Regulaminu) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Fundatora Nagród, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Pracy Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Fundatora Nagród tych praw do Pracy Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Pracy Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Fundator Nagrody nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę.

III. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrodą w konkursie dla uczestników, którzy zajęli miejsca od 1 do 5 są zestawy składające się z podwójnego zaproszenia do kina sieci Cinema City na film „Francuski Kurier” oraz plakatu filmowego.
 2. Nagrodą w konkursie dla uczestników, którzy zajęli miejsce od 6 do 10 są podwójne zaproszenia do kina sieci Cinema City na film „Francuski Kurier”.
 3. Zaproszenia do kina zostaną przekazane w postaci vouchera zwycięzcom poprzez wiadomości prywatne na Facebooku na profilu www.facebook.com/CitroenPolska. Plakaty filmowe zostaną przekazane zwycięzcom na wskazane w wiadomości prywatnej na Facebooku na profilu www.facebook.com/CitroenPolska adresy pocztowe w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez zwycięzcę danych adresowych.
 4. Nie zgłoszenie się w wiadomości prywatnej w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją zwycięzcy z nagrody.
 5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez Jury.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu wydania nagrody oraz dokonania stosownych rozliczeń podatkowych, zgodnie z pkt IV.6. Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundator Nagrody, tj. Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Krakowskiej 206 w Warszawie, 02-219 Warszawa, NIP 5260151365, KRS: 0000019125. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą mailową pod adresem jeremiasz.paprzycki@external.stellantis.com.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku zwycięzcy, podstawą przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dostęp do danych osobowych przysługuje Organizatorowi Konkursu, który jest uprawniony do ich przetwarzania w imieniu Administratora danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane również innym podmiotom, w tym podwykonawcom realizującym na rzecz Administratora danych lub Organizatora Konkursu usługi w ramach przeprowadzania Konkursu, włączając dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz – w przypadku zwycięzcy – do czasu dostarczenia mu Nagrody oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
  • a) żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  • b) sprostowania danych osobowych,
  • c) żądania usunięcia danych osobowych,
  • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • e) przenoszenia danych osobowych.
 8. Uczestnicy Konkursu mają także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Konceptika Mateusz Miernikowski, będąca Organizatorem Konkursu nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.facebook.com/CitroenPolska, gdzie odbywa się Konkurs.

Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie Konkursu.

Strona www.facebook.com/CitroenPolska podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook.

Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się na: www.facebook.com/about/privacy/.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.facebook.com/CitroenPolska jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail: biuro@konceptika.pl.